Servicios en comunicación Intercultural

Mundo Indígena al Día: Resumen semanal en Ashaninka, 28 de mayo, 2010

Servindi, 28 de mayo, 2010.- Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias en lengua Ashaninka, gracias a un acuerdo con la Comunidad de Comunicadores Indígenas de la Selva Central (COCOI), base de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP). Se autoriza la libre difusión y reproducción:

- Resumen noticias ashaninka 28 de mayo (archivo mp3, 9 minutos, 06 segundos. Descargar con un clic en el enlace y elegir guardar como).

Internacional

Naciones Unidas. obakotaka internetiki sankenarentsi irisankenatakotantyari jatatsine mabaki apatotaantsi yamenakobentiri iyotakobentasanotirori obakobentajeitirori inampitsitepee atiri

Okame apatotaantsika ari omatyari 12ki irosati 16ki kashiri Julio osarintsika 2010 anta Ginebraki, arime iramenakojeiterori tikakojeitiriri atiripee kemperi sankenatakotainchari declaracionki irashi Naciones Unidaski.

Okame onkantajeitaka irointi obakerari onkantakotajea amenakobentajempa tikakobentiriri atiripe timajantsiri anta ikarajeibentiroki yamenakotiro jokakobentiriri atiripee anta naciones unidaski.

Enlazando Alternativas (ari onkantyaryme ). Ora apototaantsi jitachari Cumbre de los pueblos Enlazando alternativas IV otsonkanaka 18kiranki mayo, timatsi antajeitakeri sankenarentsi kantatsiri ari amajeitakero ankante jaoka okantari akoajeiti onkantya antaincharika modelo neoliberal jero tratados de libre comercio.

Okame apatotaantsika amenakobentanakero aisati políticas de corte neoliberal, okanti irosatiya eiro omatakobentashi ankametsaityakote, yorame estado jeri timayetatsiri nampitsipeeki eiro otimi irimonkayetakayenpa.

Akame cumbreki ikantaperojeitake katsini, te ankoajeiteroji Tratados de libre comercio, jero maaroni ikantajeitakeri antakerorika.

Ikantajeitake aisati, okame jantajeitakerika pinkatsariyetachari nampitsipeeki Latinoamerikasati jeri Europasati, yantashitakaro te iramenakotabakeroji ikoajeitiri nampitsisatipee.

Tenencia De La Tierra. Orame conferencia Regional amenakobentajeitiri, apatoitaantsiyetatsiri, jero oenejespee, amenakobentajeitirori onkantya irashiyetyaro kipatsi jero maaroni timayetatsiri isankenajeitakero aranki 19ki sankenarentsi jitachari Declaración de Brasilia.

Akame sankenarentsiki yamenakojeitakero kenkeshireantsi amenakobentachane cumbreki Cochabambaki, ontimatie amenakobentasanotea koityaantsitapaintsiri katsini ikashiajeitakariri maroni atiripee sabikatsiri okaraityei kipatsi.

Yorame pokajeitaintatsiri apatoitaantsikika ikamantakojeitakero antyaroite corporacionesyetatsiri timaintsiri maaroni okaraitei kipatsi, osheki antanatapaakeri ashitarori inampipee, opeakayetapaakeri yamejeitari katsini opeakaapakeri iyoshireamentopee.

México. Okame viernes 21 yoka kashiri mayo ari otimaitiri anijeitaantsi kantakobentiriri jibatinkari atiri kempeteri, jitachari Timoteo Alejandro Ramírez (44)jero ijina Cleriberta Castro(35) yoyetakeri ibankoki aranki jueves 20.

Timoteo Ramírez, kametsari inabeitani jibatakaantirori nampitsi jitachari Triki, aisati iriinti jibatakantirori ora movimiento de Unificación y Lucha independiente (MULTI)

Argentina. Ipoñaayetaka inampitsitepeeki, atiri kempeteri jitachari Wichi, Toba, Mokovi, Mapuche, Huarpe, Guarani jeri Colla, yanijeitake 2 mil kilómetros, yaretantakari plazaki de Mayo anta Buenos Aireski. Iro yanimentajeitaiti ikenkeshireakotiro bicentenario. Jero aisati ikoajeiti onkantajea inampitsite Estado Plurinacional.

Okame anijeitaantsi yantajeitaitiri atiripee ari intanakari 12ki mayo, ari otsonkapaakari apatojeitaantsiki antainchari inampiki Gobierno

México. Yorame Gobierno timatsiri anta Distritoki Federal intakaantakaro 21ki Mayo apatoitaantsi yantajeitiri atiripee timasanotitachari jeri atiri potsitabatsari sabikantsiri America Latinaki jero caribe.

Marcelo Ebrad, pinkatsaribentirori Gobierno, iyotakajeitakeri pokajeitaitatsiri,ikantiri, tyariotake te ontime amenakotaantsi, te oijatsatyaji kametsa kantakoyebetainchari amenakoterine atiripee, ikantakeri Gobierno ontimatie inkenkeshireatero katsini.

Irimee iriyori amenakobentirori tikakobentiriri atiripee, ikantake maaroni iyotakojeibetakaro, okamee nampitsika México ontimantaro osheki inampitsitepee atiri timitasanititachari, irosati okanta te amonkarabakajeityaji, ikantanake tsame amenakobentajeiterita iriyori.

Bolivia.Yoramee Gobierno jero Confederación irashi atiri timitasanotitachari boliviaki (CIDOB) imatakobentakero tominkokiranki 16 okarati 25 puntos amenakobenterone deuda historica yantakeri Estado inampitsitepeeki atiripee sabikitasanotachari.

Okame ikantajeitakerika irotake majeretakanajirri atiripee sabikatsiri Riberalta, anta Beniki kobabetaichari iranijeiteme irosati iraretyame La Pazki yamenakojeibetakari iranterome 20ki kashiri Mayo.

Nacional

Perú - Brasil. Ora aapatyabakayetachari peroanosati ikantajeitakeri pinkatsaribentirori cancilleria brasilsati ikenkeshirebentimentakero jaoka onkantanakiari aririka intsipabentakerorika iramenakobentero energetico perusati jero brasil.

Otimakera apatorentsiki 19 kashirika mayo anta brasilki ikantajeitake, ora ikenkeshireajeitakeri apitero nampitsi "te iro kenkitsarentsi kametsakobentachane, irointi inpimantanteariri jitachari electricidad brasilsati".

Okame yantajeitakeri te oyoperoteaji jaoka onkarate inpetanajero nampitsika pero, aisati te irioshibentasanoteroji jaoka onkarate impimantero pashinipeeki nampitsi, ikantajeitake.

Consulta (sampitaantsi) ora congreso de la republica omatakero 19ki kashirika mayo ora "sankenarentsi ashi ñanakobentirori irijibatanteari irisanpijeiteri atiripee timasanotitachari inchatomashiki oñanakobentiri convenio 169 de la oit. "

Aapatyabakayetatsiri aidesep, conap, ccp, cna jero conacami ibetsajeitakero mataincharika sankenarentsika, tempa "irotake ñanatakobenterine atiri timasanotitachari peerani inchatomashiki", ikantajeitake.

Iyotakoperojeitiro "okame sankenarentsi irointi iroijatsateri ontimantyari kenkitsarentsi kametsa inkarajeiteri eirokya apitantarotsi antabakaantsi añakeri chapinkiranki baguaki."

Irimonkaratantearori oka sankenarentsi ashi sanpitaantsi eiro otimasanotajitsi antabakaantsiyetachari" ikantajeiti. ontimatye ora estado onpinkatsatero onkametsatantanakeari.

Aisati, yora apatotachari antaberentsiki amenakobentiriri atiripee timitasanotachari inchatomashisati jero tikobentiriri atiripee ikantake, "osheki ojita oka sankenarentsika ashi sampitaantsi".

Ikantajeitake aisati, ibeshireimentakaro maaroni aapatyabakayetachari yamenkobentiri atiripee kempeteri timatsiri; inchatomashisati jeri sharakamashisati, tempa "ayotakoperotero aapatoitanakiarika ari amatakero añanakobentajea tikakobenteri maarojeini"

Diversidad. opoñanaka 17ki irosati 22 kashirika mayo osheki antaberentsi ibeshireimentajeitakaro ora diversidad biologica anta nampitsiki pucallpa, regionki ucayali.

okame antabetaantsi iro intakantaro ora aapatyabakachari amenakobentirori inchatomashitachari jeri poshinirintsipee timatsiri inchatomatsiki (ocffap) jero aapatyabakachari ebankari ecologista jitachari "estigma verde".

Nuevos lotes (oakerari iñayetajiri) pinkatsaribentirori peru petro, daniel saba, ikantake yanti sankenarentsi irishinetantetyariri irameneri janajari potsitajari okarati 25 oakerari iñajiri anta otimayetira nijapee marañoni, ucayaliki, huallaga, santiagoki jero sechura.

Tags relacionados: 
Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Comentarios

Felicitaciones por el trabajo continuo en la difusión de las noticias importantes de los indígenas a nivel latinoamericano en el idioma Ashaninka.
Sólo hablando el idioma se desarrolla y se transmite a otros, mostrando en la práctica que este idioma está vivo y que es un bien que los indígenas atesoran y están orgullosos de hablar.

Continúen así.

Buenas noches:Encontré esta página y me parece muy interesante.
Pero también soy profesora y se que en San Martin hablan el idioma asháninka. Quisiera saber como diría:
Señoras y señores, bienvenidos a San Martin, capital de la biodiversidad.
Espero su respuesta.
Muchas gracias.

Añadir nuevo comentario